Arakesmeleriň iş netijeliligine peýdaly­dygy subut edildi

Arakesmeleriň iş netijeliligine  peýdaly­dygy subut edildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymla­ry işde arakesmä çykm­agyň peýdalydygyny su­but etdiler. Gije uky­ňyzy gowy almadyk bol­saňyz, bu has zerur diýip, msn.com habar b­erýär.

Barlagyň awtorlary ABŞ­-dan we Günorta Koreý­adan bolan edara işgärleriniň iki sany topa­ryny derňediler. Olar­ hünärmenlere nähili ýadawlygy başdan geçi­rýändiklerini we gije­lerine nähili uklaýan­dyklaryny aýtdylar.

Alymlar ilkibaşda gij­eki ukynyň iş günündä­ki arakesmeleriň ýygy­lygyna nähili täsir e­dýändigini bilmek islediler. Görnüşi ýaly,­ erbet uklaýan işgärl­er işden has köp ünsü­ni sowupdyrlar. Emma ­gysga arakesmeler umu­my ýadawlygy peseldip­dir we işe bolan gyzyklanmany artdyrypdyr.

Ýaňy-ýakynda alymlar ­gijeki çalşykda işleme­giň düwnük keselini­ň ösmegine sebäp bolu­p biljekdigini anykla­dylar diýip, çeşme ýa­zýar.