Alym Ýer ýüzünde nebitiň haçan gutarjakdygyny aýtdy

Alym Ýer ýüzünde nebitiň haçan gutarjakdygyny aýtdy

HHR-iň Günorta tehnologiýa uniwersitetiniň prezidenti we Hytaýyň ylymlar akademiýasynyň agzasy Sýue Sikun Ýerdäki gazylyp alynýan energiýa baýlyklarynyň 50 ýyldan gutarjakdygyny çaklaýar diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Ol soňky 250 ýylda gazylyp alynýan energiýa çeşmeleriniň çykarylyşynyň ýokarlanmagy sebäpli, üç senagat öwrülişiginiň bolup geçendigini belledi. Bu hakykaty, şeýle-de dünýä ykdysadyýetiniň ösüş depginini göz öňünde tutup, alym uglewodorod baýlyklarynyň geljek 50 ýylda gutarmagyna garaşýar.
Şunuň bilen baglylykda, ol häzirki ösüş derejesini saklamak üçin adaty gazylyp alynýan energiýa çeşmelerini alternatiw energiýa çeşmeleri bilen çalyşmaga çagyrýar. 
Hususan-da, hünärmen tükenmesi mümkin däl diýen ýaly Gün energiýasy barada gürrüň edýär. Ol kömür bilen tebigy gazy hem wodorod ýangyjy bilen çalyşmagyň mümkinçiligine baha bermegi teklip etdi. Bu ugurda hem suwdan wodorody almak üçin Güni ulanmagyň hasabyna ýokary derejede üpjünçiligi gazanyp bolýar.
Şol bir wagtyň özünde gaýtadan dikeldilýän energiýalary ösdürmek babatynda edilmeli işler kän. Aýratynam, netijeliligi ýokarlandyrmak, uzak möhletli, kuwwatly we howpsuz elektrik çeşmelerini işläp düzmek gerek diýip, alym belledi.