Fizik holodilnige ýelmenilýän käbir magnitleriň howply bolup biljekdigini aýtdy

Fizik holodilnige ýelmenilýän käbir magnitleriň howply bolup biljekdigini aýtdy

Fizika mugallymy Ýuriý Mihaýlowskiý magnitleriň sowadyjylara, umuman, elektronikalara edýän täsiri barada gyzykly maglumatlary paýlaşdy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, käbir üns berilmeli zatlar bar. Bilermen suwenirler üçin ulanylýan magnitleriň adatça zyýansyzdygyny, ýöne şeýle-de bolsa, seresap bolup, olara esewan edip durmalydygyny aýtdy.
Adaty magnitler gowşak magnit meýdanyny döredýän hem bolsa, neodimiý-demir-bor magnitleri elektronika täsir etmäge ukyply. Olar bolsa satyn almak üçin tas hemme ýerde elýeterli.
Şol bir wagtyň özünde, hünärmen magnitler bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagyň bedeninde olar bilen täsirleşip biljek materiallary bolan adamlar üçin zyýanlydygyny aýratyn belläp geçdi.