Russiýa daşary ýurtly talyplara ýurda girmäge rugsat berdi

Russiýa daşary ýurtly talyplara ýurda girmäge rugsat berdi

Russiýanyň Hökümeti daşary ýurtly talyplaryň girişi üçin öňki çäklendirmeleri ýatyrdy diýip, «Izwestiýa» neşiri Ministrler Kabinetiniň buýrugyna salgylanyp ýazýar.

Ýöne häzirlikçe göni okuwa diňe epidemiologiki taýdan «asuda» ýurtlardan gelen talyplara dolanmaga rugsat berler. Daşary ýurtly talyplara Russiýa girmek üçin açyk ýurtlaryň sanawy uniwersitetler tarapyndan «şahsy otaglar», şeýle-de bilim edaralarynyň sosial ulgamlardaky resmi sahypalary we messenjerler arkaly ýetiriler.
Bilim we ylym ministrligi daşary ýurtly talyplaryň giriş tertibini işläp düzdi.
Ýagny, girişe rugsat berlen ýurtlardan bolan talyplar okuw jaýyna meýilleşdirilen senesinden on gün öň okuwa dolanmak isleýändikleri barada habar bermeli bolarlar. Şeýle-de, olar Russiýa barmazdan üç gün öňünden koronawirus üçin PZR barlagyny tabşyrmaly.
Gelenlerinden soň, talyplar gaýtadan barlag tabşyrmaly we koronawirusyň ýoklugy barada netije alýançalar, üzňelikde saklanmaly. Okuw prosesi häzirlikçe garyşyk okuw görnüşinde guralar. Okuw hem onlaýn, hem oflaýn görnüşde geçiriler.
Gaýybana bolmadyk okuw sanitar düzgünleriniň we sosial araçägiň berk berjaý edilmegi bilen alnyp barylýar, respirator keseliniň alamaty bolan talyplaryň sapaklara gatnaşmagy gadagan edilýär diýip, Bilim we ylym ministrligi düşündirýär.