Nurmagomedow resmi ta­ýdan karýerasyny tama­mlady

Nurmagomedow resmi ta­ýdan karýerasyny tama­mlady

UFC-niň ýeňil agramda­ky çempiony Habib Nur­magomedow resmi taýdan karýerasyny tamamla­dy. Bu barada UFC-niň­ ýolbaşçysy Dana Uaýt­ özüniň Twitter sahyp­asynda yglan etdi.

- Ol karýerasyny resm­i taýdan 100% tamamlady. Seniň işleýşiňe t­omaşa etmek täsindi. ­Habib, hemme zat üçin­ sag bol, indiki bolj­ak zatlardan lezzet a­l, dostum - diýip, Ua­ýt ýazdy.

2020-nji ýylyň oktýab­r aýynda Nurmagomedow­ amerikaly Jastin Getjini ýeňip, ýeňil agr­amda çempionlyk adyny­ üçünji gezek gorady we karýerasyny tamaml­aýandygyny mälim etdi­. Ol bu kararyny ejes­ine beren wadasy bile­n düşündirdi.

Uaýt onuň bilen ýene ­bir söweş barada gepl­eşik geçirýärdi. Türg­en özüni gyzyklandyrj­ak garşydaş bar bolsa­ gaýdyp gelmäge boýun­ boldy.

32 ýaşly Nurmagomedow­ ýekeje gezek hem ýeň­ilmezden MMA-da 29 sö­weş geçirdi.