Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyna baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyna baryp gördi

Düýn Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň birnäçe desgalaryndaky, şeýle hem welaýatyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Döwlet Baştutany paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde gurulýan köpugurly işewür merkezli kaşaň «Garagum» myhmanhanasyna baryp, ol ýerde geçirilýän degişli işler bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, köpugurly işewür merkezli myhmanhananyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.
Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow «Laçyn» seýilgähiniň gurluşygynyň tapgyrlary we ýerleşişiniň aýratynlyklary, onuň çäginde guruljak beýleki desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berip, Ahal welaýatynda Gökdepe etrabynyň çäginde gurulýan welaýatyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygyna bardy we ol ýerdäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.