Ömri 25 ýyl uzaltmagyň ýoly aýdyldy

Ömri 25 ýyl uzaltmagyň ýoly aýdyldy

Ýaşlykdan sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek adamyň ömrüni 20-25 ýyla çenli uzaldyp biler. Bu barada Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň hünärmeni Lýubow Drozdowanyň sözlerine salgylanyp, rg.ru habar berdi.

"Sagdyn durmuş ýörelgesine näçe ir eýerip başlasak, ömrümizi şonça-da köp uzaldyp bileris" diýip, TASS Drozdowanyň sözlerini getirýär. Şeýle hem hünärmen bize deregem ata-enelerimiz sagdyn durmuş ýörelgesine eýerse has gowy bolar, sebäbi göwrelilik döwri hem çaganyň geljekde sagdyn durmuş ýörelgesine täsir edýär diýip belleýär.

Onuň aýtmagyna görä, sagdyn endikler ömrüň dowamlylygyna has köp goşant goşýar. Hatda iň oňat dermanlar we ýokary tehnologiýanyň kömegi bilen hem şeýle netijäni gazanyp bolmaýar.

"Eger-de muny 100%-lik görkeziji boýunça bölseň, sagdyn durmuş ýörelgesi ömrüň uzamagynyň 60-70%-ini düzýär. Şonuň üçin her gezek jadyly gerdejik hakda gürrüň açylanda, ilki bilen sagdyn durmuş ýörelgesini ýatdan çykarmaly däldir"-diýip, hünärmen sözüniň üstüni ýetirýär.