Beýik Britaniýa koronawirusdan ýogalanlary bir minutlyk dymyşlyk bilen hatyralar

Beýik Britaniýa koronawirusdan ýogalanlary bir minutlyk dymyşlyk bilen hatyralar

Beýik Britaniýada koronawirusdan ýogalanlary bir minutlyk dymyşlyk bilen hatyralamak meýilleşdirilýär. Çäräni 23-nji martda, ýurtda ilkinji karantiniň girizilmeginiň bir ýyllygynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu pikiri Beýik Britaniýanyň hökümet ýolbaşçysy Boris Jonson goldady diýip, vm.ru habar berýär.

Ýurduň ýaşaýjylary ýogalan 125 müňden gowrak ýaşaýjynyň hatyrasyna hormat goýmak üçin şem ýa-da çyra bilen öýleriniň bosagasyna çykmaga çagyryldy. Hatyra güni üçin haýyr-sahawat çärelerini gurnamak hem meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, ýogalanlaryň hatyrasyna 23-nji martda ybadathana jaňlary ýaňlanar.
Ýurtdaky epidemiologiki ýagdaý gowulaşyp başlandan soň, britan häkimiýetleri ýurt üçin üçünji bolan 4-nji ýanwardan bäri dowam edýän karantini tapgyrlaýyn aýyrmak meýilnamasyny durmuşa geçirip başlady. 8-nji martdan Angliýada mekdepler işe başlady, 12-nji aprelden ýokanjyň ýaýrama depgini ýokarlanmasa, ýurtda dükanlar, dellekhanalar we gözellik salonlary, şeýle-de sport zallary açylar.