Planetamyzda kislorod­yň haçan gutarjakdygy­ aýdyldy

Planetamyzda kislorod­yň haçan gutarjakdygy­ aýdyldy

Alymlar giňişleýin gö­zlegleriň netijelerin­e esaslanyp, planetamyzda ýene bir milliar­d ýyldan kislorod gut­arar diýen netijä gel­diler. Bu barada gorday.ru habar berdi.

Hünärmenler beýle ýag­daýyň diňe adamzat ha­palanmanyň derejesini­ peseltmedik halatynd­a we Günüň işjeňligi ­ep-esli ýokarlananda ­bolup biljekdigini be­llediler. Muny ýapon ­alymlary anykladylar.­ Olar öz gözleg işini­ň dowamynda hasaplama­ geçirdiler. Alymlar ­bu model gurlanda, äh­li janly-jandarlaryň ­biologik işjeňligi, G­ünüň geologik işjeňli­gi we agressiwligi ýa­ly faktlara ünsi çekd­iler.

Alymlaryň pikiriçe, b­u şeýle bolup geçer: ­Gün has gyzar we onuň­ netijesinde, ozon ga­tlagy çalt ýitip başl­ar. Ýaşamak üçin amat­syz şertler sebäpli i­lkinji bolup ösümlikl­er öler we kislorod ä­tiýaçlyklarynyň üsti ­ýetirilip durulmaz. B­u bolsa soňlugy bilen­ kislorodyň gutarmagy­na getirer.