Arzuw etmek aňsatmy ýa kyn? Alymlaryň jogaby sizi geň galdyrar

Arzuw etmek aňsatmy ýa kyn? Alymlaryň jogaby sizi geň galdyrar

ABŞ-nyň Florida uniwersitetiniň alymlary synag geçirdiler, onuň netijesinde adamlaryň arzuw etmeli bolanda kynçylyk çekýändigi anyklanyldy. Geçirilen synag nähilidir bir ýakymly zat hakda pikirlenmegi haýyş edilende adamyň öz pikirlerinden lezzet alyp bilmeýändigini görkezdi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Synag wagtynda oňa gatnaşyjylardan hiç zat etmän, diňe ýakymly bir zat hakda arzuw etmek haýyş edildi. Munuň adamlarda oňyn duýgulary döretmegine garaşylsa-da, netijede gatnaşyjylar negatiw duýgulary başdan geçirdiler.
Adamlar näme hakda pikir etjegini bilenokdylar. “Ýönekeý”, mysal üçin, doňdurma hakdaky pikir olar üçin boş zat ýalydy. "Çylşyrymly" pikirler bolsa olarda stres döretdi. Mundan başga-da, hiç zat etmezlik içgysgynçlyga sebäp boldy. Käbirleri nädibem bolsa öz pikirlerinden gutulmaga çalyşdylar.
Şondan soň alymlar ýene bir synag geçirdiler. Bu gezek olar synaga gatnaşyjylara oýlanmaly zatlaryň sanawyny berdiler. Şonda adamlar höwes bilen arzuw edip başladylar.
Şeýle hem barlagçylar arzuw etmegi nädip öwrenmelidigi barada maslahatlar berdiler. Olar oýlananyňda lezzet beräýjek birnäçe mowzugy öňünden düzmegiň gowy boljakdygyny aýtdylar. Şeýle hem munuň üçin amatly wagty saýlamaly diýip, alymlar belleýärler.