«Talyp gözeli — 2021» bäsleşiginiň ýeňijisi kesgitlenildi

«Talyp gözeli — 2021» bäsleşiginiň ýeňijisi kesgitlenildi

Aşgabatda Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Zenanlar birleşiginiň hem-de Bilim ministrliginiň guramagynda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda her ýyl geçirilýän «Talyp gözeli» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan 21 sany dalaşgär «Talyp gözeli — 2021» adyny almak ugrunda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde duşuşdylar. 
Bäsleşik üç tapgyrda geçdi. Birinji tapgyrda oňa gatnaşyjylar döredijilik ukybyny hem-de zehin başarnyklaryny açyp görkezmelidiler. Munuň üçin talyp gyzlar sahna çykyşlaryny taýýarladylar. Soňra eminler bäsleşige gatnaşyjylaryň aşpezlik ukybyny gözden geçirdiler. Bu tapgyrda talyp gyzlaryň unaş kesmek boýunça ezberligi, tizligi seljerildi. Üçünji tapgyrda bolsa, talyplar çylşyrymly keşde çekmek bilen el işinde ukyplaryny görkezdiler.

Bäsleşigiň jemleri boýunça baş baýraga hem-de «Talyp gözeli — 2021» adyna Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Gülnäz Ataýewa eýe boldy.