Pele koronawirusa garşy sanjym aldy

Pele koronawirusa garşy sanjym aldy

Dünýä çempionatynyň üç gezek çempiony braziliýaly futbolçy Pele koronawirusa garşy sanjym aldy. Futbolyň şasy muny Instagram sahypasynda habar etdi diýip, Sputnik ýetirýär.

"Bu gün ýatdan çykmajak gün. Maňa sanjym edildi" - diýlip, sag egnine sanjym edilip duran 80 ýaşly ozalky futbolçynyň suratynyň aşagyndaky ýazgyda aýdylýar.

Şeýle hem Pele öz abunaçylaryny pandemiýanyň dowam edýändigini ýatdan çykarmazlyga çagyrdy we arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiň zerurdygyny ýatlatdy. Adamlardan mümkin boldugyça öýde galmagyny we köpçülige barlanda örtük ​​geýmeklerini we sosial aralygy saklamaklaryny sorady.

"Ýakynlarymyz hakda pikir edip, birek-birege kömek etsek, bu geçip gider" -diýip, Pele belledi.