GDA-nyň bilermenleri weterinariýa ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşdylar

GDA-nyň bilermenleri weterinariýa ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça pikir alyşdylar

Düýn Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň wekilleri GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan guralan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň bilermenleriniň iki günlük onlaýn duşuşygyna gatnaşdylar.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen bu duşuşyk weterinariýa ulgamynda hyzmatdaşlyga, haýwanlaryň kesellerini öz wagtynda anyklamaga hem-de öňüni almaga gönükdirilen ylmy-barlag maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine bagyşlanyldy.
GDA döwletlerinde epizootiki ýagdaýlara degişli maglumatlar, COVID-19-yň ýetiren zyýanlaryny azaltmak boýunça geçirilen çäreler hem-de weterinar gullugynyň gözegçiligine degişli ýükleriň eksporty-importy wagtynda bellenen talaplaryň berjaý edilişi barada pikir alşyldy.
Şonuň ýaly-da, Döwlet weterinariýa gullugynyň oba hojalyk hem-de ýabany haýwanlaryň we guşlaryň saglygyny goramakdaky, olarda ýüze çykýan dürli keselleriň öňüni almakdaky, ýurdumyzda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän maldarçylyk hem-de guşçulyk önümleriniň, şeýle hem iýmleriň we weterinar derman serişdeleriniň ýokary hilini hem-de howpsuzlygyny üpjün etmekdäki orny bellenildi.