UFC-niň 26 ýaşly söweşijisi Hamzat Çimaýew karýerasyny tamamlady

UFC-niň 26 ýaşly söweşijisi Hamzat Çimaýew karýerasyny tamamlady

Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) söweşijisi Hamzat Çimaýew professional karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi. Bu barada ol özüniň Instagram sahypasynda aýtdy diýip, rsport.ria.ru belleýär.

Çimaýew bilen britaniýaly Leon Edwardsyň arasyndaky söweş 14-nji martda geçirilmelidi. Ýöne şwesiýaly söweşiji söweşmekden ýüz öwürdi. Bu kararyň sebäbi koronawirus keseliniň agyr geçmegi boldy. Mundan öň söweş iki gezek yza süýşürilipdi. 

“Goldawyňyz üçin hemmäňize minnetdarlyk bildiresim gelýär. Bu pellehana diýip pikir edýärin. Elbetde, çempion guşagyny almandygymy bilýärin, ýöne bu durmuşda iň möhüm zat däl. Ähtimal, bu sizi gynandyryp biler, ýöne ýüregim we bedenim meniň tamamlamalydygymy aýdýar. Toparyma we UFC-ä köp sagbolsun aýdýaryn” – diýip, Çimaýew ýazdy.

26 ýaşly Çimaýew garyşyk başa-baş göreşde dokuz söweşe gatnaşyp, dokuz ýeňiş gazandy. UFC-de onuň üç söweşde üç ýeňşi bar. Soňky gezek ol 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda söweşip, Jerald Merşerti nokauta gidirdi.