Belgiýada tötänleýin zäherli örtükler ýaýradyldy

Belgiýada tötänleýin zäherli örtükler ýaýradyldy

Belgiýanyň häkimiýeti tötänleýin zäherleýji maddalary saklap biljek lukmançylyk örtüklerini paýladylar diýip, “The Brussels Times” neşiri Belgiýanyň jemgyýetçilik saglygy boýunça ylmy-barlag institutynyň gizlin hasabatyna salgylanyp habar berdi. Bu barada lenta.ru belleýär.

Geçen ýylyň iýun aýynda Belgiýanyň merkezi hökümeti 15 million “Avrox” örtüklerini satyn aldy we 11,5 million adamy goramak maksady bilen olary hususy dermanhanalara mugt berdi. Ýöne ýerli jemgyýetler örtükleri göni öý hojalyklaryna paýladylar, köp hususy kärhanalar olary satdy, bu hem federal modelleriň diňe üçden bir böleginiň ulanylandygyny aňladýar. Hasabatda bu örtüklerde dem alnanda dem alyş ýollaryna zyýan ýetirip biljek kümşüň we titan dioksidiniň mikroskopik bölejikleriniň bolup biljekdigi aýdylýar.
Alymlar bu örtükleriň dakylmagynyň, aýratynam, hroniki dem alyş ýollarynyň kesellerinden ejir çekýänleriň arasynda pnewmoniýanyň güýçlenmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar. KHBS-de neşir edilenden soň, ýurduň saglygy goraýyş ministri örtükleriň howpunyň heniz subut edilmändigini aýtdy. Häzir bu örtüklerde zäherli kümüş nanobölejikleriniň we titanyň dioksidiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin derňew geçirilýär. Şeýle-de bolsa, Belgiýanyň häkimiýetleri derňew işleri dowam edýärkä, örtükleri ulanmazlygy maslahat berýärler.