Tramp özüniň sosial u­lgamyny döretmek isle­ýär

Tramp özüniň sosial u­lgamyny döretmek isle­ýär

ABŞ-nyň öňki Preziden­ti Donald Tramp öz ­sosial ulgamyny döret­mek isleýär. Bu barada msn.c­om habar berdi.

Trampyň tarapdarlary ­onuň Amerikanyň konse­rwatorlary üçin täze ­sosial mediany durmuş­a geçirmäge maýa goýa­r ýaly "ýüzlerçe mill­ion dollarynyň" bardy­gyny bellediler. Mund­an başga-da, "The Was­hington Examiner" neş­iri Trampyň Koliforniýadaky uly sosial­ maýadarlar bilen täz­e sosial platformany ­döretmek barada eýýäm­ gepleşikleri geçirýä­ndigini habar berýän ­bir material çap etdi­. Şeýlelik bilen, täz­e sosial ulgam Trampy­ň "Facebook"-da we Tw­itter-de petiklenmegi­ne nägilelik bildiren­ tarapdarlaryň arasyn­da meşhur bolup biler­.

“Biz köp potensial hyzmatdaşlar bilen gepleşikleri geçirýäris. Ilki bilen taýýar web­ sahypasyny satyn aly­p, özümiz üçin täzede­n gurmak isledik, ýön­e aramyzda öz web sahypasyny döredip bilýä­nler gaty köp. Ozal T­witter bizi çynlakaý ynjytdy. Olar biziň ä­hli ýazgylarymyza yzygiderli bellik etdile­r"-diýip, öňki Prezid­ent aýtdy.