Toyota Motor «akylly» şäheriň gurluşygyna başlar

Toyota Motor «akylly» şäheriň gurluşygyna başlar

Ýaponiýada iň uly awtomobil gurluşyk korporasiýasy bolan Toyota Motor Fudzi dagynyň eteginde Woven City atly “geljegiň şäherini” gurmaga başlar diýip, echo.msk.ru habar berýär.

Woven City wodorod ýangyjynda işleýän özbaşdak ekosistema bolar. Meýdançada robot tehnikasy, “akylly öý”, emeli intellekt ýaly ugurlarda önümler işlenip düzüler we synagdan geçiriler.
Ilkibaşda şäherde saýlanan 300 adamdan ybarat synag topary we barlag geçirijiler ýaşar. Geljekde ilatyň sanynyň 2 müň raýata çenli köpelmegine garaşylýar.
Ýaşaýyş jaýlaryny adamlaryň durmuşyny mümkin boldugyça rahat etmäge gönükdirilen dürli görnüşli robotlar bilen üpjün etmek göz öňünde tutulýar. Emeli intellekt ulgamy “akylly şäheriň” ýaşaýjylarynyň saglygyna gözegçilik eder. 
Ilatyň şäher içindäki hereketi üçin zyňyndylary nol derejede bolan doly awtonom ulaglara rugsat berler. Woven City-de Toyota-nyň awtonom elektromobilleri eltip bermek hyzmaty, daşamak we bölekleýin ykjam söwda üçin ulanylar.