Haýwanlara ideg edýän robot döredildi

Haýwanlara ideg edýän robot döredildi

Günorta Koreýanyň “Guru IoT” kompaniýasy öý haýwanlaryna ideg etmek üçin “Peddy” robotyny döretdi. Ol öý eýesi uzak wagtlyk bir ýere gitmeli bolanda has peýdaly bolup biler diýip, pcnews.ru ýazýar.

“Peddy” roboty iti ýa-da pişigi naharlap, adaty bolmadyk şertleri ýüze çykaryp bilýär (mysal üçin, öýdäki temperaturanyň ýokarlanmagy) we eýesine haýwan bilen wideo aragatnaşygyny üpjün edýär. Mundan başga-da, enjam aýdym-saz ýa-da wideo açyp berip, haýwanlary gyzyklandyryp biler.
"Guru IoT"-yň wekili robotyň mundan başga-da emosional täsirleşme funksiýasy bilen enjamlaşdyrylanlygy üçin öý haýwanlaryna az gezelenç sebäpli ýüze çykan depressiýany ýeňip geçmäge kömek edip biljekdigini aýtdy.
Robotyň agramy 3,8 kilograma deň, onuň ölçegleri 302 x 364 x 260 mm. Onda 10,000 mAh akkumulýator ornaşdyrylan. Robotyň bahasy, takmynan, 315 dollar diýip, çeşme belleýär.