Ýaponiýa Ýeriň orbitasyna budda ybadathanasyny çykarar

Ýaponiýa Ýeriň orbitasyna budda ybadathanasyny çykarar

Ýaponiýa 2023-nji ýylda taryhda ilkinji gezek budda ybadathanasyny Ýeriň orbitasyna çykarmagy meýilleşdirýär. Potratçy hökmünde ybadathanany döretjek we ony planetamyzyň orbitasyna çykarjak “Terra Space” korporasiýasy saýlandy. Bu barada russia-news.ru habar berýär.

Mundan öň, Kiotonyň Daýgodzi ybadathanasynyň monahlarynyň “Terra Space-iň” inženerleri bilen şeýle üýtgeşik taslamany durmuşa geçirmek barada şertnama baglaşandygy habar berildi. Olaryň ybadathanasy 847-nji ýylda guruldy. Özüniň köp asyrlyk taryhy bilen ol her ýyl millionlarça zyýaratçyny özüne çekýär. Diňe Ýerde däl, eýsem, kosmosda-da tanalmak üçin monahlar planetanyň orbitasynda kiçiräk mukaddes ýer gurup, ybadathana döretmek kararyna geldiler.
Ybadathananyň içinde mukaddes ýadygärlikler we hatda Buddanyň heýkeli hem ýerleşdiriler. Ybadathana 90 minutda Ýeriň orbitasyna aýlanar. Ybadathanada parahatçylygy goldamak üçin yzygiderli hyzmatlar geçiriler, birnäçe wagtdan soň ybadathanadan alnan şekiller Ýerde görkeziler.