Stres ýagdaýy göze nähili täsir edýär?

Stres ýagdaýy göze nähili täsir edýär?

Oftalmolog lukman Igor Aznurýan Sputnik radiosy bilen bolan söhbetdeşliginde stresiň gözlere nähili täsir edýändigi barada gürrüň berdi. Muny ferra.ru ýetirýär.

Lukmanyň aýtmagyna görä, uzak wagtlap nerw täsirli ýagdaýda bolanda, adamyň gözüne zatlar goşa görnüp başlaýar. Mundan başga-da, dartgynly ýagdaýlar gözde ýiti agyrynyň döremegine ýa-da gözüň öňüniň ümezlemegine sebäp bolup biler.

"Bu göze nämedir bir zadyň gaçmagy bilen däl-de, eýsem, nerw reseptorlarynyň tolgundyryjy aýratyn ýagdaýy sebäpli şeýle bolýar. Eger gözde şeýle täsir döräp başlasa, soňlugy bilen ol ýürek-damar ulgamynda hem ýüze çykyp başlar. Bu juda howply bolup biler we ony çözmek hökmanydyr" - diýip, Aznurýan düşündirýär.

Lukman göz bilen bagly meseleler ýüze çykanda, nähili bejergi almalydygy barada ýörite hünärmen bilen maslahatlaşmalydygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde strese garşy göreşmekde diňe derman serişdeleri däl, eýsem, işjeň ýöremek hem peýdaly bolup biler.