Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy

Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy

2020-nji ýylyň jemleri boýunça geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip geçildi.

Türkmenistanyň Mejlisi türkmen Lideriniň bu başlangyjyny goldap, Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmak we ony mundan beýläk «Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti» diýip atlandyrmak barada karar kabul etdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Ýagşygeldi Kakaýewiň ýurdumyzyň görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgäri, uly tejribesi bolan halypa bolandygy, onuň nebitgaz pudagynyň häzirki zaman ugrunyň emele gelmegine, şol sanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň döredilmegine we ösdürilmegine uly goşant goşandygyny belledi.