Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy täzelendi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy täzelendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Merdan Gazakbaýew Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesine bellenilip, “Watan” gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadyldy.

Agentligiň öňki ýolbaşçysy    Bekdurdy Amansaryýew pensiýa gitmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmetini nazara alyp, B.Amansaryýew Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen orden bilen sylaglanyldy.
 “Watan” gazetiniň baş redaktory wezipesine Tawus Kakaýewa bellenildi.