Türkmenistanda zyýanly şertlerde zähmet çekýän lukmanlara goşmaça hak tölener

Türkmenistanda zyýanly şertlerde zähmet çekýän lukmanlara goşmaça hak tölener

Türkmenistanda zyýanlylyk we agyrlyk derejelerine baglylykda, saglygy goraýyş ulgamynda zähmet çekýän işgärlere goşmaça hak tölener. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine “Aýratyn zähmet şertleri bolan işlerde goşmaça hak bellemegiň we tölemegiň Tertibine” laýyklykda, aýratyn zähmet şertleri bolan işleriň, kärleriň we wezipeleriň sanawyny bellenen tertipde taýýarlamagy tabşyrdy.

Döwrüň talabyna laýyklykda, keselleriň öňüni alyş we bejeriş çärelerini talabalaýyk ýola goýmak, saglygy goraýyş edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidip, işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak işlerini dowam etmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda ilata edilýän hyzmatlaryň, derman serişdeleriniň elýeterli bolmagyny üpjün etmek we hilini ýokarlandyrmak, eneligi hem-de çagalygy goramak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy durnukly saklamak, ýokanç keselleriň öňüni alyş çärelerini güýçlendirmek boýunça zerur işler geçirilýär.
Ýatlap geçsek, geçen ýylda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow «Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygyny güýçlendirmek barada» Karara gol çekdi.