Belarusdaky talyplaryň 50%-den gowragy Türkmenistanyň raýatlary

Belarusdaky talyplaryň 50%-den gowragy Türkmenistanyň raýatlary

2019/2020-nji okuw ýylynda Belarusda dünýäniň 107 ýurdundan 26 müň töweregi daşary ýurt raýaty bilim aldy. Bu barada ýurduň telegraf gullugy habar berdi.

Belarus Döwletine ýaşlaryň aglabasy Türkmenistandan, Hytaýdan hem-de Russiýadan geldi. 5 ýylyň içinde ýurtda daşary ýurtly talyplaryň sany 35 % artdy.
Belarusyň Milli statistika komitetiniň habar bermegine görä, ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplarynyň sany boýunça birinji orny Türkmenistan eýeleýär - 9788 talyp (2018/2019 okuw ýylynda 7749 talyp). Munuň özi ýurtdaky daşary ýurtly talyplaryň 53,1%-ine barabardyr. Ikinji ýeri russiýaly talyplar eýeleýärler - 1439 talyp. Üçünji orunda 1435 talyby bilen Hytaý ýerleşýär.
Belarus Döwletiniň bilim edaralary dünýäniň 90 ýurdy bilen 4700 şertnamanyň çäginde özara gatnaşyklary alyp barýar. Ýeri gelende bellesek, 2020-nji ýylda Türkmenistandan Belarusa pul geçirimleri 17 million dollardan geçdi.