Türkmenistan migrasiýa boýunça milli strategiýasyny işläp düzýär

Türkmenistan migrasiýa boýunça milli strategiýasyny işläp düzýär

Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň Türkmenistandaky bilermenleri 2021-nji ýyl üçin bellenilen bilelikdäki maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirdiler. 

Duşuşyga türkmen tarapyndan Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrlikleriniň, Döwlet migrasiýa gullugynyň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri gatnaşdylar. 
Maslahatyň barşynda 2020-2022-nji ýyllarda Türkmenistanyň adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça hereketleriniň Milli meýilnamasynyň ähmiýeti bellenildi. Duşuşyga gatnaşyjylar bu ugurdaky netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegi barada aýtdylar. 
Maslahatyň dowamynda migrasiýa boýunça milli strategiýanyň taslamasyny taýýarlamagyň, bu ugurda görkezijileri ýygnamagyň we olary seljermegiň meseleleri boýunça netijeli pikir alyşmalar boldy. 
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň wekilleri dünýäniň dürli ýurtlarynda alyp barýan barlag işleriniň birnäçe möhüm ugurlary, şol sanda migrasiýa ulgamyndaky meýiller we migrasiýa hakyndaky maglumatlar, halkara migrasiýa kanunçylygy, migrasiýa we ösüş, saglygy goraýyş we migrasiýa, bosgunlaryň bikanun getirilmegine garşy göreş, zähmet migrasiýasy, halkara söwda we beýlekiler ýaly wajyp ugurlary öz içine alýar.