IRU Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky başlangyçlaryny goldaýar

IRU Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky başlangyçlaryny goldaýar

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary Umberto de Pretto bilen wideo ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.  

Türkmenistanyň DIM-inde habar bermeklerine görä, Umberto de Pretto Türkmenistanyň Hökümetiniň ýurtda we sebitde diňe bir ýol ulaglarynyň ulgamynda däl-de, eýsem, infrastrukturanyň hemmetaraplaýyn kämilleşdirilmegi ugrundaky tagallalaryna ýokary baha berdi.
Dünýäde emele gelen pandemiýa ýagdaýlary bilen baglylykda, taraplar Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly halkara gatnawlarynyň üpjün edilmegi boýunça başlangyjynyň ilerledilmegi ugrunda bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Taraplar şonuň ýaly-da, 2021-nji ýylda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň Halkara maslahatyna görülýän taýýarlyklary hem ara alyp maslahatlaşdylar.