Lionel Messi “Barselonanyň” ýolbaşçylygyny kazyýete bermek isleýär

Lionel Messi “Barselonanyň” ýolbaşçylygyny kazyýete bermek isleýär

“Barselonanyň” hüjümçisi Lionel Messiniň aklawçylary futbolçynyň şertnamasy barada Internetde ýaýradylan maglumatlar sebäpli birnäçe adamy kazyýete bermekçi bolýar diýip, championat.com habar berýär.

“Marca” ispan gazetiniň habar bermegine görä, Messiniň tarapy şertnama barada doly maglumata eýe bolan üç adamy kazyýete bermek isleýär. Bu adamlar oýunçy bilen şertnama baglaşmaga jogap beren “Barselonanyň” eks-prezidenti Hosep Mariýa Bartomeu we ýerine ýetiriji müdir Oskar Grau, şeýle-de resminamadan habarly bolan klubuň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetiriji Karles Tuskets bolar.
Ýatlap geçsek, Ispaniýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Messiniň şertnamanyň dört ýylynda 555 mln ýewro aljakdygy baradaky maglumaty mälim etdiler. Möwsüm üçin 138 mln ýewro, goşmaça bonuslar hem bar. 115 mln ýewrodan gowrak pul şertnamany baglaşandygy üçin tölendi. Tas 78 mln ýewro – wepalylygy üçin bonus.