Adalat ministrine «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly at dakyldy

Adalat ministrine «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu gün Serhet institutynda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisiniň barşynda gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň adalat ministri, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Muhammedowa «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly at dakyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, Begmyrat Muhammedowa möhletinden öň ýustisiýanyň uly geňeşçisi hünär derejesi berildi.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy maýor Maksat Hudaýgulyýewe podpolkownik harby ady dakyldy.
Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.