Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti BMGÖM bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti BMGÖM bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

Düýn BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilleri bilen geçirilen nobatdaky onlaýn-duşuşygyň çäklerinde “Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň statistika we maglumat-tehniki mümkinçiliklerini pugtalandyrmak” atly täze bilelikdäki taslamany işe girizmek boýunça guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

2021-2023-nji ýyllaryň dowamynda täze taslamanyň çäklerinde ýurdumyzyň maglumat-tehniki kuwwatyny has-da berkitmek boýunça bilelikdäki işleri geçirmek bellenildi, milli statistika –2008 usulyýetine geçmek, şeýle hem Durnukly ösüşiň maksatlaryny ölçemek üçin statistika hasabatlylygyny düzmek boýunça bilimleri artdyrmak babatda işler dowam etdiriler.
Şeýle hem üç ýyllyk taslamanyň çäklerinde statistika işewürlik – belgisi boýunça programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdiriler, onuň döredilmegi maglumatlary toplamak, işlemek we seljermek işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sanly çözgütleriň ornaşdyrylmagyna yzygiderli çemeleşmäge mümkinçilik berer.