Samsung-yň ýolbaşçysy korrupsiýa üçin 2,5 ýyl azatlykdan mahrum edildi

Samsung-yň ýolbaşçysy korrupsiýa üçin 2,5 ýyl azatlykdan mahrum edildi

Günorta Koreýada kazyýet Samsung Group işiniň ýolbaşçysy we mirasdüşeri Li Çže Ýony 2,5 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip, TASS habar berýär. 

Milliarder kompaniýada strategiki kararlary kabul etmekden we Li Gon Hiniň ölüminden soň başlanan miras almak prosesine gözegçilik etmekden çetleşdiriler. 
Li Çže Ýon Samsung Group-yň üstünden gözegçiligi ele almak üçin hökümetden kömek almak maksady bilen Günorta Koreýanyň öňki prezidenti Pak Kyn Heniň hyzmatdaşy Çhwe Sun Sile para bermekde aýyplandy we 2017-nji ýylda ol bäş ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne Li şikaýat etdi we şondan soň möhletinden öň boşadyldy. 
2019-njy ýylda Koreýanyň Ýokary kazyýeti nobatdaky diňlenişikde Li 8,6 milliard won möçberde (8 million dollar töweregi) para berdi diýen netijä gelip, bu meselä tazeden garamagy tabşyrdy.
Duşenbe güni Seulyň Ýokary kazyýeti işiň ähli ýagdaýlaryny täzeden gözden geçirdi we Li, hakykatdanam, korrupsiýa işlerine gatnaşdy diýen netijä geldi.
Li Çže Ýon geçen ýylyň oktýabr aýynda 78 ýaşynda aradan çykan Samsung konserniň başlygy Li Gon Hiniň ogly we kompaniýany esaslandyryjy Li Býon Çholyň agtygydyr.