“Barselonanyň” prezident saýlawlary koronawirus sebäpli yza süýşürildi

“Barselonanyň” prezident saýlawlary koronawirus sebäpli yza süýşürildi

Ilkibaşda 24-nji ýanwara meýilleşdirilen “Barselonanyň” prezident saýlawlary näbelli möhlete yza süýşürildi diýip, “Barselonanyň” resmi saýty habar berýär. Bu barada sport-express.ru belläp geçýär.

Anna güni Kataloniýanyň hökümeti “Barselonanyň” ýolbaşçylygy bilen onlaýn duşuşyk geçirdi. Onuň dowamynda sebit häkimiýetleri häzirki epidemiologiki ýagdaýyň öz şäher häkimiýetinde saýlaw uçastogy bolmadyk klub agzalaryna häkimligiň çäginden çykmaga ýol bermeýändigini aýtdylar.
Klub hem öz gezeginde Kataloniýanyň hökümeti tarapyndan girizilen hereket çäklendirmeleri sebäpli, bellenilen senede saýlaw geçirmegiň mümkin däldigini mälim etdi.
Şol bir wagtyň özünde klub täze saýlaw güni poçta arkaly ses berip bolar ýaly sport kanunçylygyny üýtgetmegiň mümkinçiligine baha bermek haýyşy bilen Kataloniýanyň hökümetine ýüz tutdy. Hökümet bu meselä seretmegi wada berdi.
Saýlawlara gatnaşmak üçin üç dalaşgär hasaba alyndy: Žoan Laporta, Wiktor Font we Toni Freýşa. Olar 12-nji ýanwarda zerur mukdarda gol berip bildiler, 14-nji ýanwarda dalaşgärler hökmünde resmi taýdan tassyklanyldy. Emili Russo hem zerur gol sanyny ýygnady, ýöne ol öz kandidaturasyny yzyna aldy.