Türkmenistanda käbir gazetleriň baş redaktorlarynyň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanda käbir gazetleriň baş redaktorlarynyň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, degişli gazetleriň baş redaktorlarynyň orunbasary wezipesi, olaryň bellenen işgär sanyny üýtgetmezden ýapyldy.

Bellenilişi ýaly, bu resminama ýurduň neşirýat-çaphana ulgamynyň, şeýle hem gazetleriň redaksiýalarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.
Türkmen döwlet neşirýat gullugy Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi hem-de Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň Kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlar we Ministrler Kabinetine berer.
Üýtgeşmeler gündelik gazetleriň redaksiýalaryna degişli bolmaz.