“Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi

“Akina — Andhoý” demir ýol liniýasy işe girizildi

14-nji ýanwarda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýoly açyldy. Dabara teleköpri arkaly  Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň döwlet Baştutanlary gatnaşdy. Muny Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

«Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradow we Owganystanyň Demir ýol ulaglary edarasynyň ýolbaşçysy Mohammad Ýamma Şams dabara gatnaşyjylara gurluşyk işleri barada aýdyp berdiler.
Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Akina-Andhoý demir ýolunyň işe girizilmegine ak patalaryny berdiler.    
Bu demir ýol şahamçasynyň açylyşy Türkmenistanyň eksport önümleri ýüklenen 20 wagondan ybarat demir ýol düzümiň Akina bekedinden Andhoý şäherine tarap ugradylmagy bilen dabaralandyryldy. 
Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmendemirýollary” agentligi bilen Owganystanyň Demir ýol ulaglary edarasynyň arasynda Akina-Andhoý demir ýoluny gurmak barada Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamanyň 2019-njy ýylyň fewralynda Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli ikitaraplaýyn gepleşikleriň netijeleri boýunça gol çekilendigini hem bellemek zerurdyr.