BSGG-niň hünärmenleri koronawirusyň dörän ýerine geldi

BSGG-niň hünärmenleri koronawirusyň dörän ýerine geldi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hünärmenleri koronawirusyň gelip çykyşyny derňemek üçin Hytaýyň Uhan şäherine geldiler diýip, CGTN teleýaýlymy habar berýär. Muny rbc.ru ýetirýär.

Işe girişmezden ozal, derňew topary iki hepdelik karantine ýerleşdirildi. Toparyň düzüminde Ýaponiýanyň, Russiýanyň, Kataryň, ABŞ-nyň, Germaniýanyň we beýleki ýurtlaryň hünärmenleri bar. Uhana gitmezden öň, topar hytaý kärdeşleri bilen yzygiderli onlaýn duşuşyklary geçirdiler.
Belläp geçsek, BSGG-niň wekilleri Uhan şäherinde epidemiýanyň sebäplerini we pandemiýa başlany bäri COVID-19-yň geçiş ýollaryny anyklamagyň zerurlygyny habar berdiler. Olaryň pikiriçe, ylmy missiýa koronawirusyň gelip çykyşyna düşünmekde “öňe tarap ädim ätmäge” mümkinçilik berer.
Geçen tomus esasy missiýany taýýarlamak maksady bilen HHR-e iki hünärmen geldi. Bu iş saparynyň netijesinde guramanyň we Hytaýyň hünärmenleri tarapyndan “BSGG-niň ýolbaşçylygyndaky halkara toparyň derňewleri we iş maksatnamalary barada” resminama işlenilip düzüldi.