Haýsy gan toparyndaky adamlar has uzak ýaşaýar?

Haýsy gan toparyndaky adamlar has uzak ýaşaýar?

Adamyň saglygyna onuň nähili iýmitlenýändigi, fiziki işjeňligi we, elbetde, genetiki gaznasynyň aýratynlyklary täsir edýär. Edil şonuň ýaly, adam saglygy onuň gan toparynyň görnüşi bilen hem aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bu barada cursorinfo.co.il ýazýar.

Ganyň topary saglyk barada köp zady aýdyp biler. Meselem, birinji gan toparyna eýe adamlaryň ýürek we gan damarlarynyň kesellerine uçramak ähtimallygy beýlekilere görä azdyr. Şeýle hem, bu gan topary başga-da birnäçe kesellerden goraglydyr. Şonuň üçin hem birinji gan toparyna uzak ýaşaýanlaryň gan topary hem diýilýär.
Ikinji gan toparyna eýe adamlar barada aýdylanda bolsa, olar, köplenç, endokrin ulgamynyň kesellerinden we süýji keselinden ejir çekýärler. Şeýle adamlar, köplenç, özlerini argyn duýýarlar we stres hem-de wirus kesellerine garşy gaty ejiz bolýarlar.
Üçünji gan topary bolan adamlarda, köplenç, radikulit bolýar, dördünji gan toparlylarda bolsa ýürek-damar keselleriniň howpy uly bolýar.
Dördünji gan topary bolanlar käwagt dogabitdi ýürek kemçiligi bilen dogulýarlar. Şeýle-de bolsa, bu gan toparynyň eýeleri ýokanç keseller bilen seýrek keselleýärler.