ÝUNFPA-nyň Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlaryny yglan edýär

ÝUNFPA-nyň Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlaryny yglan edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy aşakdaky iş orunlary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar:

  • Ýaşlaryň işi we gender meseleleri boýunça milli maksatnama boýunça analitik;
  • Kommunikasion analitik

BMG-niň düzüminde işlemek isleýänler web saýt boýunça arzalaryny 2021-nji ýylyň 26-njy ýanwaryna çenli tabşyryp bilerler.
Has anyk maglumaty şu salgydan okap bilersiňiz.