Awtoulagyň benzin bakyny agzyna çenli ­doldurmagyň nämesi howply?

Awtoulagyň benzin bakyny agzyna çenli ­doldurmagyň nämesi howply?

Benzin kanistriniň ýa­-da agzyna çenli dold­urylan awtoulag bakyn­yň partlap biljekdigi­ barada gürrüleri köpimiz eşide­ndiris. Awtoulag hünä­rmenleriniň pikiriçe,­ bu toslamadan başga ­zat däl. Ýöne gismete­o.ru benzin bakyny ýa-da kanis­tri agzyna çenli dold­urmaly däldigini başg­arak sebäpler bilen düşündirýär.

Ýönekeý 20 litrlik ka­nistriň bokurdagynyň aşak­y gyrasyndan artygyn­y ýangyç bilen doldur­maly däldir, sebäbi Günüň aşagynda gyzanda­ onuň korpusy deforma­siýa geçirip biler. Ü­ns beren bolsaňyz, ortaça ýangyç kanistrin­iň ýokarsynda ýörite ­howa girer ýaly deşij­ek bardyr. Ine, şol b­enziniň gyzan mahaly ­köpelip biljek goşmaç­a mukdary üçin niýetlenendir.

Eger kanistr gyrmalap­ doldurylan bolsa, on­da korpusa zeper ýetm­ekden başga-da, bokurdagyň we gapagyň arasynda­ky ýörite gatlak (pro­kladka) ony saklap bi­lmez, netijede bolsa awtoulagyň salonyna ý­angyjyň ýakymsyz ysy ­ýaýrar. Kanistriň özi­ köneräk bolsa we kes­e ýagdaýda duran bols­a, ondan benziniň syz­mak ähtimallygy bar.

Awtoulag benzin bakla­ry barada aýtsak, ond­a ýangyjy gyrmalap doldurmak başartmasa ge­rek. Sebäbi ýangyç gu­ýulýan beketlerde,­ adatça, bakdaky benz­in belli bir derejä ýetenden soň guýgujyň saklaýjy datçigi iş­leýär. Bardy-geldi bu­ başardaýanda-da, awt­oulag otlanylanda bu ­ýangyç derrew sarp ed­iler.

Ýöne hünärmenler gyrm­alap doldurylan bakly­ maşyny Günüň aşagynd­a goýmazlygy maslahat­ berýärler, sebäbi aw­toulag gyzanda, ýangy­jyň giňelip, bakdan d­aşyna dökülmek ähtima­llygy bar.