2021-nji ýylda GDA döwletleriniň I Oýunlarynyň geçjek senesi mälim boldy

2021-nji ýylda GDA döwletleriniň I Oýunlarynyň geçjek senesi mälim boldy

2021-nji ýylyň awgust-sentýabr aýlarynda Kazan şäherinde GDA döwletleriniň Oýunlaryny geçirmeklik meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň sport ministriniň birinji orunbasary Azat Kadyrow habar berdi, diýip kazanfirst.ru saýty belleýär.

— Hökümet Oýunlaryň geçirilmegini goldaýardy, emma beýleki döwletlerden ministr-kärdeşlerimiz hem-de GDA döwletleriniň Ýerine ýetiriji geňeşi bilen maslahatlaşmadan soň, ýaryşlary yza süýşürmek kararyna gelindi. Bu, elbetde, Oýunlaryň ýöne bir adaty çäre bolman, hakyky sport baýramçylygyna öwrülmegi üçin edildi — diýip ol belledi.

Ministriň bellemegine görä, Oýunlaryň geçiriljek ahyrky senesi GDA döwletleriniň ministrleri bilen nobatdaky gepleşikler geçirilenden soň kesgitleniler. Şeýle hem ol 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Tatarystanyň paýtagtynda Ýörite Olimpiadanyň hem geçirilmelidigini ýatlatdy.
Ýatlap geçsek, GDA-nyň I oýunlaryna 11 döwletden 14 ― 23 ýaş aralygynda 2,5 müň türgeniň gatnaşmagy meýilleşdirilýärdi.