«Türkmenhowaýollary» «Airbus S.A.S.» kompaniýasynyň iki sany uçaryny satyn alar

«Türkmenhowaýollary» «Airbus S.A.S.» kompaniýasynyň iki sany uçaryny satyn alar

Türkmenistanyň Prezidenti «2012-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek hem-de ýük gatnawynyň möçberini artdyrmak babatda degişli Karara gol çekdi.
Bu resminama laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentligine Fransiýanyň «Airbus S.A.S.» kompaniýasy bilen «P2F» modifikasiýaly «A330-200» kysymly uçarlaryň 2-sini satyn almak babatda şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.
Şeýle görnüşli uçarlaryň ýük göterijilik kuwwaty 59 tonna, uçuş menzil aralygy bolsa 7400 kilometre deňdir.