Messi onkologiýa merkeziniň gurluşygyna gatnaşandygy üçin baýrak aldy

Messi onkologiýa merkeziniň gurluşygyna gatnaşandygy üçin baýrak aldy

“Barselonanyň” hüjümçisi Lionel Messi Values Award 2020 baýragyna mynasyp boldy. Bu baýrak jemgyýetiň ösüşine möhüm goşant goşan türgenlere berilýär. Messiden başga-da, ýörite Values Legend Award baýragy bilen Hawi hem sylaglandy, bu baýrak oňa tutuş karýerasynyň dowamynda adalatly oýna wepalylygy üçin berildi. Bu barada championat.com habar berýär.

Ispaniýanyň Olimpiýa komitetiniň prezidenti Alehandro Blankonyň we La Liganyň prezidenti Hawýer Tebasyň ýolbaşçylygyndaky eminler “Barselonanyň” hüjümçisine Barselonadaky Sant Žoan de Deu hassahanasynda dünýäniň iň uly onkologiýa pediatr merkeziniň gurluşygyny maliýeleşdirmäge işjeň gatnaşandygy üçin baýrak bermek kararyna geldiler.
Şeýle-de, guramaçylar basketbolçy doganlar Mark bilen Pau Gazol tarapyndan esaslandyrylan gaznany hem bellediler. Türgenler çaga semizligine garşy göreşmäge kömek edýärler.
Belläp geçsek, iki ýyl mundan öň Messiniň gaznasy Stawros Niarhosyň gaznasy (SNF) bilen bilelikde onkologiýa merkeziniň gurluşygyna başlamak üçin zerur bolan 30 mln ýewro ýygnar ýaly 2,6 mln ýewro berdi.