Gylyçmyrat Hallyýewe «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen at dakyldy

Gylyçmyrat Hallyýewe «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy, ikinji hünär derejeli Gy­lyç­my­rat Hal­lyýe­we «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly at dakyldy.

Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti 2021-nji ýylyň ilkinji Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň barşynda gol çekdi.
Resminama bellenilişi ýaly, bu hormatly at G.Hallyýewe Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny, hukuk tertibini pugtalandyrmakda, milli kanunçylygy we hukuk işini ýokarlandyrmakda, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandygy üçin hem-­de köp ýyllaryň dowamynda çeken göreldeli zähmetini we hünär ussatlygyny nazara alyp berildi.