Ermenistanyň prezidenti koronawirus bilen keselledi

Ermenistanyň prezidenti koronawirus bilen keselledi

Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisýan Londonda koronawirus bilen keselledi.

“Ermenistanyň prezidenti iş rugsadynyň çäginde Londonda maşgalasy we agtyklary bilen Täze ýyly garşylady. 3-nji ýanwarda Londonda prezident aýakdan operasiýa geçirdi, ol üstünlikli geçdi. Ýöne prezidentde koronawirus ýokanjynyň alamatlary ýüze çykaryldy, onuň barlagy položitel netijäni berdi” – diýip, prezidentiň metbugat gullugy Ermenistanyň “Armenpress” döwlet habarlar agentligine habar berdi. Muny interfax.ru ýetirýär. 

Şeýle-de, Sarkisýanyň wagtlaýynça öz wezipesini uzakdan dowam etdirjekdigi bellenilýär.
Armen Sarkisýan 2018-nji ýylda respublikanyň prezidenti wezipesine saýlanmazdan öň, dürli ýyllarda Birleşen Korollykda Ermenistanyň ilçisi bolup işledi. Onuň maşgalasynyň bir bölegi häzir hem şol ýerde ýaşaýar.
Ermenistanda koronawirus ýokanjy bilen kesellänleriň sany geçen bir günde 324 san artyp, 160 544-e ýetdi. Soňky 24 sagadyň dowamynda hassahanalarda koronawirus keselli 14 syrkaw ýogaldy, pandemiýa başlany bäri ýogalanlaryň sany 2 878-e ýetdi. Pandemiýa başlany bäri ýokanç ilaty 2,9 mln adam bolan respublikanyň, takmynan, 5,5% ýaşaýjysynda ýüze çykaryldy.