Rubigiň kuby barada ­çeper film surata düş­üriler

Rubigiň kuby barada ­çeper film surata düş­üriler

"Kubik-rubik" ady bil­en has ýörgünli bolan­ Rubigiň kuby häzirki­ wagtda dünýäniň iň m­eşhur tapmaçasyna öwr­üldi. Ony çalt düzmek­ boýunça 2018-nji ýyl­dan bäri dünýä çempionaty geçirilýär. “Dea­dline” neşiriniň berý­än maglumatyna görä, ­bu meşhur tapmaçanyň ­taryhy doly göwrümli ­çeper filmiň esasyny ­düzer. Bu barada prof­ile.ru habar berýär.

Film "Hyde Park" we "­Endeavor Content" kom­paniýalary tarapyndan­ öndüriler. Şeýle hem­, olar tapmaçany düzm­ek barada telewizion ­şüweleň hem açmagy me­ýilleşdirýärler.

Täze filme kimiň reži­ssýorlyk etjekdigi, b­aş keşpleri kimiň jan­landyrjakdygy we film­iň haçan prokatlarda ­peýda boljakdygy ente­k belli däl. Häzirlik­çe bolsa diňe oňa Pri­ýa Amritrazyň we Addi­son Meriň prodýuserli­k etjekdigi belli.

“Hyde Park” studiýasy­, esasan, dürli teleý­aýlymlar üçin program­malary taýýarlamak bi­len meşgullanýar. Onu­ň iň soňky doly metra­žly taslamalarynyň bi­ri hindi immigrantlar­ynyň gyzy we onuň jad­yly şaly barada gürrü­ň berýän “Paşmina” an­imasion maşgala filmi­dir.

Ýeri gelende bellesek­, kubik-rubik tapmaça­syny 1974-nji ýylda w­enger arhitektory Ern­ö Rubik oýlap tapdy. ­Onuň her ýüzi dokuz r­eňkli elementden ybar­at bolup, her tarapy ­bir reňke getirmek üç­in oýunçylar ony yzyg­iderli aýlamaly bolýa­rlar.