Hünärmen 2021-nji ýylda smartfonlarda täze dörejek funksiýalar barada gürrüň berdi

Hünärmen 2021-nji ýylda smartfonlarda täze dörejek funksiýalar barada gürrüň berdi

2021-nji ýylda smartfon öndürijileriniň ünsi, esasan, prosessorlaryň işleýiş tizligini ýokarlandyrmaga, akkumulýatorlaryň ömrüni uzaltmaga we ekranlaryň işini kämilleşdirmäge, simsiz zarýad beriji çeşmeleri döretmäge, şeýle-de telefony dürli funksiýalar bilen üpjün etmäge gönükdiriler diýip, Telecom daily maglumat we seljeriş agentliginiň müdiri Denis Kuskow gürrüň berdi. Bu barada mk.ru habar berýär.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, ýetip gelen ýylda simsiz zarýad berijiler agdyklyk eder, sebäbi kompaniýalar kabellerden ýüz öwrüp, stansiýalar we beýleki mümkinçilikler bilen gurluşlara zarýad bermegi teklip edip başladylar.
Kuskow öndürijileriň köp böleginiň ekrany we onuň reňkliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjek çarçuwasyz ekranlara geçmäge synanyşjakdygyny aýtdy.
Mundan başga-da, smartfon diňe bir kamera, töleg enjamy we ses arkaly internete girmek däl-de, eýsem, adam barada lukmançylyk maglumatlaryny ýygnamagyň çeşmesine öwrülýär.

“Mysal üçin, Apple Watch-yň kislorod derejesini ölçemek funksiýasy bar, eýýäm häzir dürli enjamlaryň kömegi bilen gan basyşyny ölçemek, elektrokardiogramma geçirmek mümkin” – diýip, hünärmen belledi.