Bitcoin gymmaty boýunça rekordyny täzeledi

Bitcoin gymmaty boýunça rekordyny täzeledi

Aýyň ikinji ýarymynda bitcoin-iň gymmaty ýokarlandy. Onuň bahasy ilkinji gezek 29,000 dollara çenli gymmatlady we bu babatdaky ozalky rekordlaryny täzeledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Häzirki wagtda bitcoin tutuş dünýä sanly walýuta bazarynyň, takmynan, 70,5 göterimini eýeleýär.
Sanly walýuta söwdasynyň möçberi boýunça iň iri bolan Binance biržasynda bitkoiniň bahasy 31-nji dekabrda ýary gijä golaý ilki 29,000 dollara ýetdi, soň bolsa 28,8 müň dollara çenli aşaklady.
16-njy dekabrda bu sanly walýuta 2017-nji ýyldan bäri iň ýokary görkeziji bolan 20,042 dollardan geçdi we şondan bäri rekord goýmagyny dowam etdirip gelýär. Bahanyň ýokarlanmasy Ruffer gaznasynyň we MassMutual kompaniýasynyň oňa maýa goýýandygy baradaky habarlardan soň başlandy.
Analitikler 2021-nji ýylyň başynda bitcoin-iň bahasy 30 müň dollardan 32 müň dollara çenli ýokarlanyp, özüniň iň ýokary derejesine ýeter diýip hasaplaýarlar.