Beýik Britaniýanyň şa zenany Lýuis Hemiltony rysarlyk derejesi bilen sylaglady

Beýik Britaniýanyň şa zenany Lýuis Hemiltony rysarlyk derejesi bilen sylaglady

“Sportsnet”-iň habaryna görä, “Mersedesiň” sürüjisi Lýuis Hemiltona resmi taýdan rysarlyk derejesi berildi. Sürüji Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II tarapyndan gol çekilen Täze ýyl mynasybetli sylaglanjaklaryň sanawyna girizildi.

Däp bolşy ýaly, baýrak alanlaryň atlary ýylda iki gezek - dekabr aýynyň ahyrynda we Beýik Britaniýanyň şa zenany Ýelizaweta II-niň resmi doglan gününi bellän mahaly çap edilýär. Umuman aýdanyňda, Täze ýyl sanawynda jemgyýete hyzmat edenligi üçin baýrak alýan meşhur adamlar we adaty iňlisler müňden gowrak adamy öz içine alýar.
Hemilton Jek Brebhemden, Stirling Mossdan we Jeki Stýuartdan soň rysarlyk berlen dördünji "Formula-1" sürüjisi boldy. Eger ol “Mersedes” bilen şertnamasyny täzelese, "F1"-de çykyş edýärkä rysarlyk alan ilkinji adam bolar.
Lýuis 2020-nji ýyldaky çempionatda möhletinden öň ýeňiji boldy. Umuman, ol möwsümiň 17 Gran Prisinden soň 347 utuk toplady.
Hemilton 2020-nji ýylda “Korollyk ýaryşlarynda” 7-nji gezek ýeňiji boldy. Bu görkeziji boýunça oň Maýkl Şumaher bilen deňleşdi we "Formula 1"-de ýeňişleriň sanynda meşhur nemesden öňe geçdi.