“Mitsubishi” iň ygtybarly hereketlendirijili awtoulag boldy

“Mitsubishi” iň ygtybarly hereketlendirijili awtoulag boldy

Ätiýaçlyk şaýlarynyň we hyzmat dolanyşygynyň analitikasy boýunça ýöriteleşen CarMD kompaniýasy iň ygtybarly hereketlendirijili ulag serişdeleriniň täzelenen reýtingini mälim etdi. Bu barada fbm.ru habar berýär.

Hünärmenler gözlegiň çäginde 1996-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ABŞ-da öndürilen we satylan 15,5 milliondan gowrak awtoulagy gözden geçirdi. Awtoulaglaryň reýtingdäki bahasy we pozisiýasy hereketlendirijiniň işleýiş ýygylygyna - awtoulagyň dolandyryş panelinde işleýän we hereketlendirijiniň näsazlygy we ony barlamagyň zerurlygy barada maglumat berýän görkezijä esaslandy.
Şeýlelik bilen, ýylyň dowamynda bu görkeziji boýunça iki setir ýokarlanan “Mitsubishi” brendiniň modelleri reýtingiň başyny çekdi.
Ondan soň bolsa bir basgançak aşaklan “Mersedes-Benz” gelýär, üçünji orunda bolsa “Volkswagen” ýerleşýär. Dördünji we bäşinji orunlary amerikaly "Buik" we "Ford" eýeledi, abraýly ilkinji onlugyň ikinji bäşligine "Mazda", "BMW", "GMC", "Subaru" we "Cadillac" girdi.