Lukman gyzgyn çaýa bal goşmagy maslahat bermeýär

Lukman gyzgyn çaýa bal goşmagy maslahat bermeýär

Adamlaryň sowuklamanyň öňüni almak üçin köplenç gyzgyn çaýa bal goşup içýändigine gündelik durmuşda şaýat bolýarys. Bal garylan gyzgynjak çaý, elbetde, örän tagamly, ýöne garaşylyşy ýaly peýdaly däl.

Şunuň bilen baglylykda, cursorinfo.co.il web saýty doktor Albert Bekkeriň gyzgyn çaý bilen bal ulanmagy maslahat bermeýändigini ýazýar. Onuň aýtmagyna görä, gyzgyn çaýa goşulanda, bal ýokary temperaturada özüniň dermanlyk häsiýetlerini ýitirýär. Gaýnag suwuň täsiri bilen onuň pH derejesi, şeýle hem ýokumly maddalaryň we witaminleriň düzümi üýtgeýär.
Doktor Albert Bekker bal bilen gyzgyn çaýyň aýratynlykda bedene peýdaly täsir edýändigini we sowuklama garşy göreşde täsirlidigini aýtdy. Eger bal goşjak bolsaňyz, onda ilki çaýy sowatmaly. Şol bir wagtyň özünde, çaýa baly iki nahar çemçesinden köp goşmaly däl. Çaýy süýjetmek we ony gymmatly maddalar hem-de minerallar bilen doldurmak üçin şu doza hem ýeterlik bolar diýip, hünärmen belleýär.

Balda A, C, E, B witaminleri, şeýle hem fosfor, kaliý, ýod, magniý we demir bar. Bu sanawy ýene-de dowam edip bolar. Sebäbi bu elementleriň toplumy nektaryň ýygnalyşynyň dürlüligine we wagtyna baglylykda üýtgeýär.