«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby arap we türk dillerinde neşir edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby arap we türk dillerinde neşir edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby türk we arap dillerinde neşir edildi. Täze neşirleriň tanyşdyrylyş dabaralary, degişlilikde, 21-nji we 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirildi.

Dabara ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor-mugallymlary hem-de talyplary, şeýle-de milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mundan başga-da, bu çärä sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkiýe Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň ylmy işgärleri gatnaşdy.
Tanyşdyrylyş dabarasynyň barşynda bu kitabyň türkmen halkynyň baý taryhy we medeni mirasy, asylly ýörelgeleri hem-de milli däpleri hakynda maglumatlary ene dilinde okamaga mümkinçilikdigi barada bellenildi.
Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler.