Londonyň ýaşaýjylary lokdaun sebäpli şäheri köpçülikleýin terk edýärler

Londonyň ýaşaýjylary lokdaun sebäpli şäheri köpçülikleýin terk edýärler

Londonyň ýaşaýjylary koronawirusyň täze görnüşiniň ýüze çykandygy sebäpli çäklendirmeler güýçlendirilenden soň paýtagtdan köpçülikleýin gidip başladylar. Bu barada “The Daily Mail” tabloidine salgylanmak bilen RIA Nowosti habar berýär.

Neşiriň maglumatlaryna görä, täze çäklendiriji çäreler güýje girmezden ozal, Londondan çykmaga synanyşýan raýatlaryň köpüsi şäheriň esasy demir ýol menzillerinde ýygnandy. Şeýle-de, Londony ýurduň beýleki bölekleri bilen baglanyşdyrýan esasy awtoulag ýollarynda uly dykynlar döredi.
Belläp geçsek, şenbe güni premýer ministr Boris Jonson Londonda we Angliýanyň günorta-gündogarynda lokdauny aňladýan täze çäklendirmeleriň girizilendigini habar berdi. Çäklendirmeler zerur harytlary satmaýan dükanlaryň, dellekhanalaryň we sport zallarynyň işlemegini gadagan edýär. Şeýle-de, adamlara ýurduň içinde we daşary ýurtlara gezelenç etmekden saklanmak, zerur bolmasa öýden çykmazlyk maslahat berilýär. Olara Roždestwo baýramçylygynda dostlar we goňşular bilen duşuşmak hem gadagan ediler.
Beýik Britaniýada ýüze çykarylan COVID-19 ýagdaýynyň sany soňky bir günde 35 928 san ýokarlandy. Pandemiýa başlany bäri ýurtda koronawirus jemi 2 040 147 adamda tassyklandy, 67 401 keselli ýogaldy.